Všeobecné podmienky pre službu HOTLINE

 

1) HOT LINE je non -stop služba zákazníkom zameraná na opravy, servis, inštaláciu, nastavenie a iné podobné  úkony priamo alebo nepriamo súvisiace s užívaním výpočtovej techniky, jej príslušenstva, doplnkov a periférii . HOT LINE  rovnako zabezpečuje prenájom výpočtovej techniky, dodávky spotrebného materiálu, rozvoz materiálu a pod.

2) Servisný technik je splnomocnený  v mene poskytovateľa, vystavovať daňové doklady pri hotovostných platbách súvisiacich so službou HOT LINE.  Nie je oprávnený vystupovať v mene poskytovateľa pri vykonávaní činnosti nesúvisiacej so službou HOT LINE  ak ku takémuto konaniu nemá zvláštne oprávnenie.

3) Zákazníkom služby HOT LINE  sa môže stať súkromná, fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony .Objednávatelia služby HOT LINE objednávajú zásah servisného technika telefonicky na non -stop centrálny dispečing služby HOT LINE : 0905 257 318. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zaznamenávať všetky telefonické objednávky dispečingu písomne ako aj elektronicky (záznamník).

4) Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tohoto zmluvného vzťahu sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka.

5) Objednávateľ sa zaväzuje uviesť pri telefonickej objednávke pravdivé údaje týkajúce sa všetkých osobných dát, najmä mena, priezviska, prípadného názvu organizácie a telefónneho čísla .

6) Umožniť servisnému technikovi vstup do objektu, nahláseného na dispečing ako miesto servisného zásahu, rovnako ako bezprostredný prístup ku predmetu servisného zásahu a jeho prípadnú manipuláciu s ním .

7) Ak je predmet servisného zásahu opatrený ochrannou servisnou plombou okrem servisnej plomby služby HOT LINE  a charakter servisného zásahu vyžaduje jej porušenie potvrdiť svoj súhlas resp. nesúhlas s jej porušením svojím podpisom . V prípade porušenia tejto plomby si je objednávateľ plne vedomý možnej straty záruky  V prípade nesúhlasu s porušením plomby a teda znemožnením výkonu servisného zásahu sa objednávateľ nezbavuje povinnosti uvedenej v nasledujúcom bode

8) Zaplatiť v hotovosti Základnú sadzbu  servisného výkonu podľa cenníka služby HOT LINE.   Zaplatiť v hotovosti náhradné diely, resp. materiál použitý pri výkone servisného zásahu.

9) Ak charakter závady predmetu servisného zásahu neumožňuje jej odstránenie na mieste resp. na krátkodobé pokrytie svojich potrieb má objednávateľ možnosť zapožičania servisného hardware počas doby opravy  alebo nezávisle stanoviť dĺžku nájmu podľa dohody. Cena za "deň prenájmu" sa počíta každý započatý deň prenájmu.

10)  Služba HOT LINE sa zaväzuje pri manipulácii s dátami objednávateľa zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, predovšetkým o podnikovom a obchodnom tajomstve objednávateľa, ako aj o všetkých zmluvných, technických, organizačných a hospodárskych podrobnostiach, o ktorých sa dozvie v rámci svojej činnosti. Táto povinnosť služby HOT LINE platí neobmedzene. Služba HOT LINE  sa rovnako zaväzuje neumožniť odovzdávanie písomných alebo elektronických materiálov, dát alebo ich kópií, či už celých alebo častí tretím neoprávneným osobám.